Absolwentka psychologii, filologii angielskiej oraz podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalistka psychoterapii uzależnień (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), słuchaczka Krakowskiego Studium Psychodynamicznego, szkoły psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uprawniona do prowadzenia terapii uzależnienia, współuzależnienia i DDA oraz psychoterapii. Doświadczenie zdobywała w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w poradniach w Gnieźnie i Poznaniu.

Odbyła szereg szkoleń zawodowych m.in. w obszarze uzależnień behawioralnych (np. hazard, uzależnienie od komputera), uczestniczy w specjalistycznych konferencjach oraz regularnej superwizji.

Udziela konsultacji, pomocy psychologicznej i wsparcia w sytuacjach kryzysu, choroby czy nieradzenia sobie z problemami rodzinnymi. Prowadzi krótko i długoterminową psychoterapię m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości. Pomaga radzić sobie z brakiem wiary w siebie i negatywnymi emocjami, a także z niekonstruktywnymi sposobami radzenia sobie, takimi jak nadużywanie alkoholu, środków psychoaktywnych bądź uzależnienie od czynności. Doświadczona w pracy w obszarze przemocy domowej.

Pracuje z dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną i terapię par.