Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doktorant Instytutu Psychiatrii UM w Poznaniu. Przewód doktorski „Impulsywność w spektrum afektywnym u dzieci i młodzieży-analiza kliniczna”.

Specjalizację zdobywał w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy oddziałowej, ostrodyżurowej oraz ambu-latoryjnej. Prowadzi zajęcia kliniczne z psychiatrii dzieci i młodzieży na kierunkach angloję-zycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Uczestnik kursów doskonalących oraz konferencji naukowych polskich i zagra-nicznych. Autor i współautor artykułów w czołowych polskich czasopismach psychiatrycz-nych oraz tłumaczeń rozdziałów podręczników medycznych. Przeprowadza diagnozy zespołowe całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zesp. Aspergera i in.).

Diagnozuje i leczy całe spektrum zaburzeń psychiatrycznych u dzieci i młodzieży (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, psychozy, ADHD i in.).