Źródeł dyskomfortu psychicznego oraz emocjonalnego człowieka dopatrywać się można w wielu czynnikach – wewnętrznych, związanych z jego stosunkiem do samego siebie oraz zewnętrznych – zakorzenionych w jego relacjach ze światem – jego rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami i dalszymi znajomymi. Czasami poziom tego dyskomfortu jest tak wysoki, że staje się to przyczyną cierpienia jednostki. Zarówno psychoterapia indywidualna, jak i psychoterapia grupowa jest jednym ze skutecznych sposobów służących poprawie jakości życia osoby doświadczającej tego rodzaju problemów.

Szczególnym dopełnieniem psychoterapii indywidualnej jest psychoterapia grupowa. Celem tej formy psychoterapii jest rewizja dotychczasowego modelu budowania relacji społecznych oraz jego modyfikacja na rzecz bardziej autentycznych, bliższych oraz bezpieczniejszych sposobów tworzenia więzi międzyludzkich. Psychoterapeuta towarzyszy oraz wspiera grupę w tworzeniu optymalnej przestrzeni do przeprowadzania tych zmian.

Jak wyglądają spotkania grupy terapeutycznej?

Ludzie siedzący w kręgu zaczynają rozmawiać. Jest to zwyczajna rozmowa - opowiadają o sobie oraz o motywach podjęcia psychoterapii. Podczas pierwszych spotkań zawierają między sobą kontrakt - wspólnie ustalają zasady panujące w grupie. Najważniejsze jest to, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy – to, o czym rozmawiają, nie wychodzi poza gabinet terapeutyczny. Z biegiem czasu członkowie grupy budują wzajemne poczucie zaufania, które wpływa na wzrastające poczucie bezpieczeństwa w grupie.

Co pomaga w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa w grupie terapeutycznej?

Przede wszystkim możliwość swobodnego wypowiadania się na temat własnych problemów, trudnościach w relacjach, kryzysach interpersonalnych bez niebezpieczeństwa podlegania ocenie. Osoby w kręgu wsłuchują się w wypowiedzi innych po to, aby  móc podzielić się tym, co usłyszeli i zaobserwowali w ich trakcie. Dzięki uczestnictwu w grupie terapeutycznej można uzyskać wsparcie w trudnych chwilach. Można jednocześnie poczuć satysfakcję z pomocy udzielonej innej osobie. Efektem tych doświadczeń jest wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Co oferuje specyfika grupy terapeutycznej?

Podobieństwo grupowe - polega ono na tym, że słuchając kogoś innego zaczynamy zauważać, że otaczający nas ludzie mają podobne problemy. Powoduje to obniżenie poczucia wyizolowania dając w zamian odczucie bycia zrozumianym.

Dawanie nadziei - czyli wiara, że zmiana, do której dążymy, jest możliwa – jesteśmy bowiem świadkami zmian dokonujących się u innych.

Rozwijanie umiejętności społecznych - dzięki reakcji członków grupy możliwe jest obserwowanie, jak nasze zachowanie lub sposób wypowiedzi wpływa na pozostałych, a my dzięki temu możemy stać się bardziej wrażliwi na to, co robimy, jak się zachowujemy i w jaki sposób kierujemy słowa do innych.

Naśladowanie - ma największe znaczenie w początkowej fazie terapii, ponieważ dzięki temu czynnikowi identyfikujemy się z osobami w grupie. W kolejnych etapach pracy, dzięki obserwowaniu innych, nabywamy nowych technik radzenia sobie w różnych sytuacjach interpersonalnych.

Jeśli doświadczamy trudności w nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu pozytywnych dla nas relacji społecznych, warto pomyśleć o uczestnictwie w grupie terapeutycznej.

 

Marta Andrzejewska

Instruktor terapii uzależnień

Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis

Oborniki Wlkp.